Υπηρεσίες Βιωσιμότητας

Σχεδιαμός Βιωσιμότητας & ESG

Ανεξάρτητα από το αν ο οργανισμός σας είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας ή εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε αυτόν τον σχεδιασμό σε εθελοντική βάση, στην Kyoto Economics, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε πολιτικές και συστήματα βιωσιμότητας σε κάθε βήμα της διαδικασίας: από την «Δήλωση Βιωσιμότητας», τον ορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ουσιαστικών στόχων βιωσιμότητας, την λειτουργία του εσωτερικού σας συστήματος βιωσιμότητας μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου απολογισμού σας ESG & Βιωσιμότητας.

Σχεδιασμός ΕΚΕ

Εάν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται περισσότερο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είτε σε υποχρεωτική βάση, είτε σε εθελοντική βάση, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συλλάβετε και να εφαρμόσετε πολιτικές και συστήματα ΕΚΕ, δηλαδή να συλλάβετε, να διατυπώσετε και να δημοσιεύσετε τη «Δήλωση ΕΚΕ», να ορίσετε τους S.M.A.R.T. CSR στόχους σας, να υλοποιήσετε το εσωτερικό σας σύστημα ΕΚΕ και να δημοσιεύσετε τον ετήσιο απολογισμό σας ΕΚΕ. Εάν ασχολείστε ταυτόχρονα με το ESG, θα διασφαλίσουμε ότι τα δύο συστήματα είναι απρόσκοπτα διασυνδεδεμένα και η διαχείριση και ο απολογισμός τους είναι ενοποιημένα και ομογενή.

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Βιωσιμότητας

Ως έγκυρος και ανεξάρτητος τρίτος, αξιολογούμε το προφίλ βιωσιμότητάς σας εξετάζοντας την εταιρική σας διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τις ενέργειές σας προς αυτή την κατεύθυνση και εκδίδουμε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή «ετικέτα» αξιολόγησης. Παρέχουμε διαφορετικούς τύπους πιστοποιητικών αξιολόγησης, με βάση τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από την Kyoto Economics:

  • Πιστοποιητικό Κλιματικής ουδετερότητας (Δείγμα)
  • Πιστοποιητικό Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (Δείγμα)
  • Πιστοποιητικό Αξιολόγησης ΕΚΕ (Δείγμα)

© Developed by Jetnet