Συμμόρφωση με Κλιματικό Νόμο

Ο Νόμος 4936 (ΦΕΚ Α 105/27.05.2022), γνωστός και ως Εθνικός Κλιματικός Νόμος, εισήγαγε πλαίσιο για τη μετάβαση των καταναλωτών ενέργειας στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Μεταξύ άλλων, θέτει υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες οργανισμών, ως εξής:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):

Υποχρέωση σχεδιασμού, δημοσίευσης δεδομένων και μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Οι δήμοι υποχρεούνται να καταρτίζουν από το 2023, να αναθεωρούν ανά πενταετία και να παρακολουθούν ετησίως ένα Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔΣΜΕ). Το ΔΣΜΕ υπολογίζει τις εκπομπές άνθρακα του Δήμου και καθορίζει δράσεις για τη μείωση των εκπομπών αυτών. Το ΔΣΜΕ παρακολουθείται ετησίως με έκθεση προόδου που συντάσσεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Οι δήμοι πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές του 2025 κατά 10% και τις εκπομπές του 2030 κατά 30%, σε σύγκριση με το 2019. Η Kyoto Economics μπορεί να αναλάβει την προετοιμασία τόσο του ΔΣΜΕ όσο και της ετήσιας έκθεσης προόδου.

Υπόχρεοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης:

Υποχρέωση σχεδιασμού, δημοσίευσης δεδομένων και μείωσης ή αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα.

Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του Νόμου, δηλαδή εγκαταστάσεις με ειδικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, όπως περιβαλλοντικές υποδομές, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, πτηνοτροφεία, υδατοκαλλιέργειες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποχρεούνται να μειώσουν ή να αντισταθμίσουν τις εκπομπές τους για το 2030 κατά 30% σε σύγκριση με το 2019. Έως το τέλος του 2025, οι ανωτέρω οντότητες πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην οποία θα αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο και, στη συνέχεια, ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό τους. Η Kyoto Economics αναλαμβάνει τη σύνταξη τόσο της αρχικής έκθεσης όσο και των εκθέσεων προόδου και παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με το στόχο μείωσης κατά 30%, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Μεγάλες Επιχειρήσεις:

Υποχρέωση σχεδιασμού, δημοσίευσης δεδομένων και εθελοντικής μείωσης ή συμψηφισμού του αποτυπώματος άνθρακα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 του Νόμου, δηλαδή εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις επενδύσεων, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, εταιρείες ταχυμεταφορών, προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καταστήματα λιανικής πώλησης που απασχολούν περισσότερους από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, επιχειρήσεις logistics και εταιρείες αστικών συγκοινωνιών, πρέπει να υποβάλουν, έως τις 31 Οκτωβρίου 2023, και, στη συνέχεια, επικαιροποιούν ετησίως, έκθεση σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα για το έτος αναφοράς 2022. Στην έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών. Η Kyoto Economics αναλαμβάνει την προετοιμασία τόσο της αρχικής έκθεσης όσο και των ετήσιων εκθέσεων προόδου και παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για την εθελοντική μείωση ή πλήρη εξουδετέρωση του ανθρακικού αποτυπώματος των παραπάνω εταιρειών.

 

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε την δική σας περίπτωση!

© Developed by Jetnet